POC logo + brand logo OR net


Voorwoord

Invloed op de impact van inkoop 

Ondernemingsraden zijn min of meer zelf gerechtigd diensten in te kopen die ze nodig hebben om hun or-werk naar behoren te verrichten, zoals de inkoop van opleidingen en kennis, advies en juridische bijstand. Maar de inkoop in bredere zin voor de organisatie lijkt zich voor een groot deel buiten het gezichtsveld van de medezeggenschap af te spelen. Ten onrechte: de wet biedt voldoende haakjes voor de or om hierop van positieve invloed te zijn. En anders biedt de actualiteit die wel.  

 

Niemand kan er nog omheen: de klimaatverandering en de bedreiging van milieu en de soortenrijkdom van de planeet. Crises die we als mensheid zo lang voor ons uitschuiven dat ze ons boven het hoofd dreigen te groeien. Ook veel organisaties hebben lang geaarzeld om naar hun eigen impact te kijken. Eigenlijk best vreemd, want wat goed is voor je organisatie is vaak ook goed voor de medewerkers en de wereld om je heen. Neem bijvoorbeeld energie besparen: alle energie die wordt ingekocht, hoeft niet opgewekt te worden en hoeft ook niet te worden gecompenseerd.

Lees verder


Jac Jansen

Jac. Janssen,
hoofdredacteur Ornet 

De medezeggenschap heeft verschillende instrumenten in zijn gereedschapskist om invloed uit te oefen op het beleid van de eigen organisatie. Met het initiatiefrecht (artikel 23 Wet op Ondernemingsraden) in de hand mag de or zelf zaken aankaarten in het overleg, als hij vindt dat die zaken urgent zijn maar onderbelicht in het beleid. Een van de minder bekende artikelen in de Wor is artikel 28. Daarin staat onder meer dat de or een zorgtaak heeft wat betreft de eigen collega’s, maar ook van de organisatie als geheel tegenover het milieu. Wat dat eerste betreft, een or heeft een rol en bevoegdheden in de naleving van de Arbowet. In een van de hier volgende redactionele artikelen vind je acht tips hoe je als or helpt een goede arbodienst uit te zoeken.  

 

Een ander artikel gaat over de inkoop van je organisatie. Niet specifiek wat de or zelf aangaat, zoals opleidingen, advies of ambtelijke ondersteuning, maar in brede zin: de inkoop van producten en diensten die door de organisatie worden gebruikt om de eigen productie voor elkaar te krijgen en in stand te houden. Ook daarvoor krijg je acht tips, zodat je goed beslagen ten ijs kan komen als je voor elkaar wil krijgen en erop toezien dat dit in jouw organisatie op een verantwoorde manier gebeurt. Dat er geen onnodige verspilling is, bijvoorbeeld, en dat de producten worden ingekocht bij partijen die hun medewerkers daarvoor op een verantwoorde manier behandelen.  

 

Uiteraard besteden we in deze editie van Partner of Choice ook aandacht aan enkele van de leveranciers van diensten voor de ondernemingsraad zelf. Enkele bij or-leden goed scorende adviesbureaus, opleiders en advocaten komen aan het woord over hun eigen organisatie en over de manier waarop ze zich voor de medezeggenschap inzetten. Kortom, genoeg verschillende perspectieven voor een inspirerend magazine over inkoop.

Voorwoord Jac. Jansen

3/11
Loading ...